Eindejaarstips 2019 voor de dga

1. Verreken verlies uit aanmerkelijk belang

Heeft u in 2019 een verlies uit uw aanmerkelijk belang geleden? Dan mag u dat alleen nog verrekenen met uw inkomen uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande kalenderjaar en de 6 daaropvolgende jaren.
Heeft u oude verliezen uit aanmerkelijk belang vóór 2019? Dan kunt u dat blijven verrekenen met uw inkomen uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande jaar en de 9 volgende kalenderjaren.

2. Check lening bij uw BV

Heeft u geld geleend van uw BV? Check deze lening want de voorwaarden van de lening tussen u en de BV moeten zakelijk zijn. Dat zijn dezelfde voorwaarden die uw BV zou stellen aan een lening tussen de BV en een derde. Als de lening onzakelijk is, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst deze lening ziet als een uitdeling van de BV aan u als dga.

Tip: u kunt uw leningsovereenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. Deze toetst de zakelijkheid en legt dit schriftelijk vast.

Let op: houd nu al rekening met de voorgestelde wetgeving waarin u in 2022 geconfronteerd wordt met een belastingheffing in box 2 op schulden aan uw BV die uitkomen boven € 500.000. Leningen die de dga heeft gebruikt voor de aankoop van een woning zijn uitgezonderd van deze heffing.

Tip: het is daarom verstandig de komende periode kritisch te kijken naar de schulden aan uw BV en deze niet onnodig te laten oplopen en indien mogelijk te bekijken of deze afgelost kunnen worden.

3. Keer dividend uit

Het is fiscaal aantrekkelijk om een dividenduitkering door uw BV te laten uitkeren in 2019. U bent hier dan inkomstenbelasting over verschuldigd in box 2 tegen een tarief van 25%. Stelt u de dividenduitkering uit dan kunt u mogelijk in 2020 geconfronteerd worden met een hoger box 2-tarief in de inkomstenbelasting van 26,25%

4. Kom tot inkeer

Maak in 2019 nog gebruik van de inkeerregeling. U kunt dan nog steeds boetevrij uw aanmerkelijkbelanginkomsten doorgeven aan de Belastingdienst. Wacht u tot 2020 dan is het helaas te laat en riskeert u een boete.

5. Gebruikelijk loon hoog genoeg?

Ga na of u het juiste bedrag hebt opgegeven voor het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
• Het hoogste loon van de werknemers in dienst van het lichaam en daarmee verbonden lichamen.
• € 45.000.

Tip: lukt het u niet om aan de bovenstaande bedragen te komen dan kunt u uw situatie voorleggen aan de Belastingdienst. Indien u bijvoorbeeld aan kunt tonen dat u enkel zeer beperkte werkzaamheden verricht (bijvoorbeeld alleen beheerswerkzaamheden), kan het gebruikelijk loon op € 5.000 of lager worden gesteld.

Let op: voor dga’s van start-ups, die speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten en over een WBSO-verklaring beschikken, bedraagt het gebruikelijk loon voor de eerste drie jaar het wettelijk minimumloon.